Jaarverslag pensioenfonds

2018

Wat is het pensioenfonds?

 • Als  statutaire werknemer van water-link bent u automatisch aangesloten bij het pensioenfonds van water-link (federale non-profitsector).
 • Het pensioenfonds zorgt niet alleen voor de berekening van uw pensioenrechten en het beheer van de beleggingen, het staat ook in voor de berekening en de betaling van de pensioenuitkeringen, aan de ex-werknemers alsook aan hun begunstigden.

Wie is er aangesloten bij het pensioenfonds?

Het aantal statutairen die aangesloten zijn bij het pensioenfonds daalt langzaam. Dat komt omdat water-link geen nieuwe statutairen benoemt.

300

Miljoen totale waarde beleggingen 2018

5,2%

Rendement in 2017

-1,7%

Rendement in 2018

Wie doet het beheer van het pensioenfonds?

1. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit Patrick Forêt. Hij staat in voor de administratie van het pensioenfonds, de ondersteuning van de raad van bestuur en het investeringscomité.

Voornaamste taken

Het dagelijks bestuur volgt de maandelijkse bijdragen van water-link aan het pensioenfonds op.

Bijdragen

Het dagelijks bestuur:

 • houdt toezicht op de uitbetalingen van de pensioenen.
 • controleert de rekeningstand op genoeg provisie, zodat u op tijd uw pensioen uitbetaald krijgt.

Uitbetalingen

Het dagelijks bestuur voert alle verplichtingen inzake sociale zekerheid uit.

Sociale zekerheid

Verder verstrekt het de nodige informatie aan:

 • water-link
 • gepensioneerden
 • (ex-)werknemers
 • officiële instanties

Daarvoor werkt het samen met de boekhouder en de verschillende sleutelfuncties: compliance officeractuarisrevisor en (toekomstige) risk manager.

Informatie

Als er externe dienstverleners worden aangetrokken, staat het dagelijks bestuur in voor:

 • de onderhandeling over de uitbesteding van de taken
 • de praktische opvolging van deze uitbestedingen en de adviseurs die daarbij betrokken zijn, bijvoorbeeld: juridisch adviseurs, boekhouders en investeringsadviseurs

Extern

Ook volgt het dagelijks bestuur nauwgezet de boekhouding van de pensioenen op en:

 • bereidt de jaarrekeningen, het jaarverslag en het budget van de pensioenen voor, samen met de boekhouder
 • zorgt voor een vlot verloop van de boekhouding

Boekhouding

Ook organiseert het dagelijks bestuur samen met het investeringscomité opleidingen over het pensioensysteem, en over het vermogensbeheer van het fonds. Zo hebben de juiste diensten de juiste kennis over het beheer van uw pensioen.

Opleidingen

Tenslotte behandelt het dagelijks bestuur belangenconflicten en klachten volgens de correcte procedures.

Klachten

2. Investeringscomité

Voornaamste taken

Het investeringscomité ziet erop toe dat uw pensioengeld goed wordt geïnvesteerd. Het bestaat uit Koen De Schutter (CFO water-link) en Jan Leroy (onafhankelijk beleggingsexpert). Een fiduciair adviseur (zie punt 3), aangesteld door de raad van bestuur, staat het comité bij.

Investering

Om de drie jaar bereidt het comité een SIP-ontwerp voor en legt het voor aan de raad van bestuur en de algemene vergadering voor goedkeuring. Deze SIP (“Statement of Investment Principles” ofwel “Verklaring inzake Beleggingsbeginselen”)  beschrijft in detail het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Bovendien bevat het de richtlijnen waaraan het pensioenfonds en dus het comité zich moet houden.

Tijdens de maandelijkse vergadering van het investeringscomité worden de diverse beleggingen en hun rendement in detail besproken. Indien de situatie op de financiële markten dit vereist, worden aanpassingen doorgevoerd. Dit gebeurt steeds binnen de richtlijnen van de hogervermelde SIP.

Voor het beheer van de klassieke beleggingen (hoofdzakelijk aandelen en obligaties) selecteert het investeringscomité externe fondsen- of vermogensbeheerders. Zij moeten verantwoording voor hun beleid afleggen aan het comité.

SIP-ontwerp

Voor enkele specifieke investeringen of desinvesteringen heeft het investeringscomité alleen een adviserende rol. Het is dan de raad van bestuur die de beslissing neemt. Dat is het geval bij:

 • individuele leningen en bedrijfsobligaties
 • alternatieve activa (niet-alledaagse investeringen)
 • aankoop eigen vastgoed en via een vennootschap

In dergelijke gevallen stelt het comité een dossier op met alle voor– en nadelen dat de raad helpt om  een gefundeerde beslissing te nemen.

Adviserende rol

Tenslotte stelt het comité elk jaar een evaluatienota op over de vermogens– en fondsenbeheerders. Daarbij nemen ze alle partijen onder de loep die te maken hebben met de beleggingen. Dit gebruikt de raad van bestuur als leidraad bij het nemen van beslissingen.

Evaluatienota

3. Fiduciair adviseur: Candriam

Voornaamste taken

Ondanks zijn louter adviserende functie, is Candriam een belangrijk onderdeel van het beheer van de activa. Zo gaan zij aan het investeringscomité:

 • maandelijks de stand van zaken en het rendement rapporteren
 • advies en commentaar geven en eventuele wijzigingen voorstellen
 • diverse beleggingsmogelijkheden presenteren

Ook woont Candriams pensioenbeleggingsexpert vergaderingen bij van het investeringscomité en de raad van bestuur. Bovendien organiseert Candriam beleggingsseminaries waar ook de leden van de raad van bestuur aan mogen deelnemen.

Management

Verder staan zij het pensioenfonds nog bij door:

 • wekelijkse mailings te versturen met hun visie op de markt
 • advies te geven in verband met bijvoorbeeld Duurzaam en Verantwoord Investeren

Mailing

4. Vastgoedexpert: de Crombrugghe & Partners

Voornaamste taken

Investeren in vastgoed maakt ook deel uit van het fonds. De Crombrugghe & Partners is een onafhankelijke adviseur op wie het pensioenfonds een beroep doet wat betreft het vastgoedpatrimonium.

De vastgoedexpert helpt het fonds bij het nemen van beslissingen op vlak van aan- en verkoop van vastgoed. En geeft ook raad tijdens de gesprekken met alle betrokken partijen.

Daarnaast bezorgt de Crombrugghe & Partners de raad van bestuur adviesnota’s. Daarop baseert de raad zich om het patrimonium te optimaliseren.

Vastgoed

5. Raad van bestuur

Voornaamste taken

De raad van bestuur bepaalt het algemene beleid van het pensioenfonds en bestaat uit:

 • vier bestuurders voorgedragen door syndicale organisaties: Peter Daneels, Sander Latte, Rudy Lauwers en Gary Van Rompuy
 • vier bestuurders voorgedragen door water-link: Ann Vylders, Edwin De Cleyn, Koen De Schutter en Johan Klaps
 • twee onafhankelijke bestuurders: Emmy Verbist en Jeroen De Soete

De raad heeft een uitgebreid takenpakket. Zo zorgt hij voor de uitwerking van:

 • de interne controlemaatregelen
 • het integriteitsbeleid
 • een reglement voor beheer van belangenconflicten
 • de procedure van klachtenbehandeling
 • de implementatie van een continuïteits- en een uitbestedingsbeleid
 • de huishoudelijke reglementen

Beleid

Verder maakt de raad van bestuur de verklaring over de beleggingsbeginselen (SIP) op, en ook het financieringsplan en de passende rapporteringsystemen.

Financiering

Ten slotte staat de raad van bestuur nog in voor:

 • het toezicht op de operationele organen (dagelijks bestuur en investeringscomité)
 • het actief- en passiefbeheer
 • de aanwijzing van een actuaris
 • de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering
 • de opvolging van het beleid inzake risicobeheer, interne audit en wetgeving

Bestuur

Van links naar rechts: “Peter Daneels, Koen De Schutter, Jeroen De Soete, Rudy Lauwers, Emmy Verbist en Garry Van Rompuy.”

6. Algemene vergadering

Voornaamste taken

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van het fonds. De uitgebreide bevoegdheden zijn vastgelegd bij wet en staan in de statuten. Over welke taken ontfermt zij zich?

 • de wijziging van statuten
 • de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders, commissarissen of revisoraatvennootschappen en vereffenaars.
 • de aanvaarding en uitsluiting van leden
 • de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag
 • de uitbetaling van bestuurders, erkende commissarissen en revisoraatvennootschappen voor het uitvoeren van hun taken
 • de goedkeuring van het financieringsplan, de verklaring van beleggingsbeginselen en beheersovereenkomst
 • de goedkeuring van collectieve overdrachten
 • de ontbinding en vereffening van het pensioenfonds

Vergadering

Uw pensioen beter beheerd

Toen eind 2017 de financiële toezichthouder (FSMA) een audit deed van het pensioenfonds, bleek er ruimte voor verbetering in het beheer. Daar maakten we in 2018 werk van en op dit ogenblik zijn de meeste veranderingen doorgevoerd. Hieronder leest u welke dat zijn.

 • Het dagelijks bestuur kreeg een nieuwe samenstelling én de bevoegdheden werden nauwkeuriger vastgelegd.
 • Ook het investeringscomité stelden we opnieuw samen met onder andere een onafhankelijk beleggingsexpert als vast lid. Daarnaast kreeg het ondersteuning van Candriam. Duidelijke rapportering, minder complexe beleggingen en strikte opvolging van de externe beheerders waren enkele prioriteiten die het nieuwe investeringscomité samen met Candriam op punt gesteld heeft.
 • De raad van bestuur kreeg versterking van extra onafhankelijke bestuurders.
 • Alle vastgoedvennootschappen kregen een grondige doorlichting. Daarna zetten we alle documentatie op punt en maakten we afspraken over de juiste waardering van ons vastgoed.
 • We stelden een nieuwe interne auditor aan en zette een risicobeheerssysteem op binnen het pensioenfonds.

Wat gebeurde er in 2018?

Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.

Situatie op 31/12/2018Bedrag (in €)Gewicht
A. Obligaties laag risico81 811 78829.3%
OverheidsobligatiesMandaat bij Anphiko19 643 7797.0%
Bedrijfsobligaties - EuropaFonds bluebay investment grade8 644 8273.1%
Bedrijfsobligaties - WereldFonds invesco global bonds cap12 136 6514.4%
Senior loansFonds M&G european loan fund41 386 53114.8%
B. Obligaties hoog risico-0.0%
High yield--0.0%
Emerging bonds--0.0%
Convertibles--0.0%
C. Aandelen (linked)78 354 43428.1%
Aandelen developed EuropaFonds robeco european conservative eqty43 798 96815.7%
Aandelen developed WereldFonds statestreet us index eur11 817 0004.2%
Fonds statestreet us index eur hedged6 836 3702.5%
Fonds vanguard japan index eur5 454 2492.0%
Aandelen groeilandenFonds comgest emerging markets eq eur10 447 8473.7%
D. Alternatieve activa110 749 35339.7%
Direct vastgoedVastgoed71 993 34725.8%
(Achtergestelde) Direct leningenLeningen in eigen beheer8 232 6323.0%
Directe leningen - ABSLeningen in eigen beheer - ABS15 698 8145.6%
Private equityPrivate equity14 824 5605.3%
Cash8 023 6992.9%
Belfius zichtrekening7 373 7512.6%
Belfius spaarrekening649 9480.2%
Totaal beleggingsportefeuille278 939 274100.0%
Bijzonder schuldvordering21 076 744
Totaal activa300 016 019

Wat voorafging

Blik even mee terug op 2018. Het jaar start geweldig. De beurzen doen het goed. Maar eind januari beginnen de lonen te stijgen in de Verenigde Staten. Beleggers vrezen voor een stijging van de inflatie. Daardoor gaan bedrijfsobligaties en aandelen in vrije val.

Vanaf maart stabiliseren de financiële markten eindelijk. En dat ondanks een onverwachte groeivertraging in de groeilanden en de eurozone. De VS daarentegen is op koers en daar zitten president Trumps belastingverlagingen voor iets tussen.

We spoelen door naar oktober 2018. De Amerikaanse Centrale Bank geeft te kennen dat het de rente nog zal verhogen.

Aandelen en bedrijfsobligaties kelderen opnieuw en 2018 sluit af met ruime verliezen. Het gaat zelfs zo ver dat men in december spreekt over de dreiging van een wereldwijde recessie. Beleggers kiezen voor de veiligheid van overheidsobligaties. Daardoor daalt de langetermijnrente nog verder in de eurozone, ondanks een beleidswijziging van de Europese Centrale Bank (ECB) zoals de stopzetting van het inkoopprogramma van obligaties.

Invloed op uw pensioenfonds

Helaas ontsnapte het pensioenfonds niet aan deze negatieve trend. De obligaties bleven stabiel. Maar de aandelen haalden het resultaat fors naar beneden. Zelfs de spreiding van de beleggingsportefeuille naar niet-beursgenoteerde activa kon het probleem maar deels oplossen. Het pensioenfonds daalde met 1,7%. Heel wat minder dan de doelstelling op lange termijn van gemiddeld  4% rendement per jaar.

Beperking van verlies

Het pensioenfonds voorkwam erger door tijdig in te grijpen. De eurozone presteerde niet goed, terwijl de Amerikaanse aandelen het verlies beperkten, onder andere dankzij de stijging van de dollar. Daarom verkochten we het Europese aandelenfonds Cleome Europe Quality en herbelegden we in Amerikaanse aandelen. Daarna volgde de volledige verkoop van LGT Insurance Linked Securities en Lampas Invest – Campina Fund.  LGT Insurance Linked Securities belegt namelijk onder andere in obligaties die verlaagde terugbetaling hebben in geval van een natuurramp. Hier op lange termijn in beleggen is risicovoller geworden omdat er een aanzienlijke stijging is van het aantal rampen de laatste jaren. De opwarming van de aarde speelt hier een belangrijke rol. Bovendien lag het gerealiseerde rendement lager dan verwacht. Lampas Invest – Campina Fund belegt dan weer in gestructureerde producten. Bij de start in 2007 leverde dit fonds mooie resultaten op door de 100% kapitaalgarantie. Maar de lage rente van de afgelopen jaren zorgden ervoor dat deze garantie niet meer haalbaar was. Bovendien was het beleggingsresultaat vanaf midden 2017 ronduit teleurstellend. Eind september 2018 werd de verkoop van dit fonds afgerond, waardoor de impact van de beurscorrectie in de periode oktober-december (zie hoger) werd vermeden.

Toekomst van uw pensioen

Uw pensioen verzekeren, dat is onze prioriteit. Daarbij is het van belang dat we risico’s, kosten en baten goed in het oog houden.

Daarom beslisten we om toe te treden tot het gesolidariseerd pensioenfonds vanaf 1 januari 2019. Hierdoor wordt de financiering van de verplichtingen geoptimaliseerd.

Wees gerust, voor u verandert er niets: het pensioenfonds blijft bestaan en uw pensioenrechten blijven hetzelfde. Het is een louter financiële ingreep waarbij het pensioenfonds water-link:

 

 • realistische doelrendementen bepaalt en daarmee kan werken
 • beleggingen blijft beheren als een goede huisvader
 • bijdragen beter zal begroten